حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows 7
Processor: Intel Core i3
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Direct X compatible
DirectX: Version 9.0c
Storage: 250 MB available space