کنفرانس بخش Game Design با توضیحات نماینده رومیز گیمز در مورد بازی‌های رومیزی یا همان بورد گیم آغاز شد. در ادامه شاهد صحبت‌های آقای سیروس بخت در مورد سبک Ameritrash آغاز شد.

اختصاصی گیمفا: پوشش زنده خبری کنفرانس Game Design در TGC 2017 (بروزرسانی می‌شود)

کنفرانس بخش Game Design با توضیحات نماینده رومیز گیمز در مورد بازی‌های رومیزی یا همان بورد گیم آغاز شد.

در ادامه شاهد صحبت‌های آقای سیروس بخت در مورد سبک Ameritrash آغاز شد.آقای سلامتی نیز در این کنفرانس ایشان را همراهی می‌کند. در سبک یاد شده، داستان و تم کلی آن و روایت داستانی نقش به‌سزایی دارد. اینجا ما صرفاْ‌ با دور هم نشستن و بازی کردن طرف نیستیم. در ادامه گفته شد که در این سبک خود بازیکنان نحو پیشروی داستان را مشخص می‌کنند.

سپس به صحبت در مورد تعارض‌ها و تعامل‌های حاکم بر این سبک صبحت شد. همواره از نام درام (Drama) در کنار Ameritrash استفاده می‌شود و به همین علت، تعارض‌ها و تعامل‌ها نقش به‌سزایی در ایجاد فضایی دراماتیک دارد. در ادامه باز هم بر این تاکید شد که در این سبک نوع حرکات به بازیکن دیکته نمی‌شود و حرکات او که می‌تواند داستان را شکل دهد، تماماْ بر عهده بازیکن خواهد بود.

منبع متن: gamefa