ویژگی های برنامه تهیه نسخه پشتیبان از بازی

  • تهیه نسخه پشتیبان از انواع دیسک ها
  • جلوگیری از خرابی دیسک ها بر اثر استفاده فیزیکی
  • تهیه نسخه پشتیبان به آسانی و تنها با یک کلیک
  • اجرای نسخه های پشتیبان همانند نسخه واقعی
  • عدم کسر و یا افزایش فایل اضافی به نسخه پشتیبان
  • ارائه ابزار های لازم جهت رایت نسخه های پشتیبان
  • پشتیبانی از انواع دیسک ها جهت رایت و تهیه نسخه پشتیبان
  • پشتیبانی از سایر فرمت ها و فرمت سایر برنامه های مشابه