حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای نرم افزار:

- 1.3 GHz or faster processor
- 512 MB RAM (Recommended: 1 GB RAM or greater)
- 1 GB of available hard drive space
- 1024*768 screen resolution