ویژگی های جدید:

* پشتیبانی از iPhone SE
* پشتیبانی از iOS 9.3* پشتیبانی از iTunes 12.3.3