حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows® 7 and Windows® 8
Processor: Intel Core i3 2.1 GHz or AMD equivalent
Graphics: Intel HD 4000
Sound Card: DirectX9.0c Compatible Audio